Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk II – multifunkčné ihrisko

Zverejnené 2.2.2021.

Obec Poľanovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

Viacúčelové športové ihrisko

Vo veciach verejného obstarávania:

Kontaktná osoba: Jozef Kaľavský, starosta obce

Telefón: +421 907 924 731

Email: obecpolanovce@stonline.sk

Predmet obstarávania:

Názov predmetu zákazky: „Viacúčelové športové ihrisko“.

Druh zákazky: stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer (príloha č. 4) a projektovej dokumentácie pre projekt príloha č. 1 (Viacúčelové športové ihrisko).

Cele znenie výzvy je mozne si stiahnut na tomto linku:

STAHUJ