Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk + príloha

Zverejnené
25. júla 2019
Kategória

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Poľanovce
Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Poľanovce

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh zákazky: stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: Poľanovce, parc. Č.: 112, 113/1, 113/2

Stručný opis zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Poľanovce

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGhp7h7TLRPqj6c&cid=DF675

Prílohy

Žiadne prílohy.