Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Poľanovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Poľanovce
Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Poľanovce

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh zákazky: stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: Poľanovce, parc. Č.: 112, 113/1, 113/2

Stručný opis zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Poľanovce

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGhp7h7TLRPqj6c&cid=DF675

Prílohy

Popis

Obec Poľanovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

Viacúčelové športové ihrisko

Vo veciach verejného obstarávania:

Kontaktná osoba: Jozef Kaľavský, starosta obce

Telefón: +421 907 924 731

Email: obecpolanovce@stonline.sk

Predmet obstarávania:

Názov predmetu zákazky: „Viacúčelové športové ihrisko“.

Druh zákazky: stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer (príloha č. 4) a projektovej dokumentácie pre projekt príloha č. 1 (Viacúčelové športové ihrisko).

Cele znenie výzvy je mozne si stiahnut na tomto linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1x3HqwkYR6DHM31nWHZuJ185p1QoFY60h